Privacybeleid

Havenbedrijf Antwerpen-Brugge (HA), Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en Havencentrum (HC) hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die ons toelaten om jou als natuurlijke persoon te identificeren. Zodra het mogelijk is een directe of indirecte link te leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon, spreekt men van persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming of GDPR) en de nationale wetgeving ter uitvoering van deze Verordening.

We hebben deze privacyverklaring opgemaakt om je duidelijk te informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Havenland. Ze beschrijft welke gegevens we over jou verzamelen, waarvoor we deze gegevens gebruiken en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan, hoe wij ze tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Wij vragen jou als lezer om deze kennisgeving door te geven aan alle personen wiens persoonsgegevens wij verwerken, die rechtstreeks met jou in contact staan.

 

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking

 • De verantwoordelijken voor deze verwerking zijn gezamenlijk:
 • Havenbedrijf Antwerpen-Brugge NV van publiek recht (HA), Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer BE 0248.399.380.
 • Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), Sint-Paulusplein 27, 9120 Kallo, ondernemingsnummer BE 0223 944 690.
 • Havencentrum (HC), Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer BE 0443 423 820.

 

Verder “de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken”

 

 • De Data Protection Officers van het HA kun je bereiken via dpo@portofantwerpbruges.com. De Data Protection Officer van MLSO is bereikbaar via privacy@mlso.be en de DPO van Havencentrum via informatieveiligheid@provincieantwerpen.be.
 • De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zullen alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies en iedere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.
 • De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zullen er verder op toezien dat persoonsgegevens verwerkt worden op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze, dat persoonsgegevens verzameld worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en dat deze niet op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt, dat de persoonsgegevens toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden, dat de persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd, dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor de genoemde doeleinden. (Zie algemene principes artikel 5 GDPR)
 • De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken garanderen dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of -opslag plaatsvindt zonder de nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Europese privacyregelgeving.

 

 1. De betrokkenen

De betrokkenen wiens persoonsgegevens verwerkt worden, zijn de bezoekers van deze Havenlandwebsite en de personen die het contactformulier op deze website invullen.

 

 1. De persoonsgegevens die worden verwerkt

 • De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken verzamelen in dit geval volgende persoonsgegevens: voornaam, naam, mailadres, IP-adres
 • De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken verzamelen in geen geval bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen of seksuele geaardheid.
 • Daarnaast verzamelen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken persoonsgegevens om de goede werking van de Havenlandwebsite te garanderen. Daarvoor maken zij gebruik van middelen om de gebruikservaring te optimaliseren en eventuele technische fouten te analyseren:

 

 • Cookies: we verzamelen cookies om de website beter te laten functioneren. Het cookiebeleid kun je hier lezen.
 • Loginformatie: dit betreft informatie zoals het IP-adres en telecommunicatiegegevens.
 • Informatie m.t. gebruikte toestel zoals hardware- en software-informatie en netwerkinformatie.

 

 1. Bron van de persoonsgegevens

De Havenlandwebsite verwerkt gegevens die zij rechtstreeks van jou verkrijgt via het contactformulier, en gegevens die zij verzamelt door middel van cookies en/of andere technologieën die op jouw toestel worden geplaatst. Voor meer informatie hierover, verwijzen we naar het cookiebeleid.

 

 1. Doeleinden voor gegevensverwerking

De persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor volgende doeleinden:

 

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor onze dienstverlening, ofwel voor het gebruik van de website ofwel om de door jou via het contactformulier gestelde vraag te beantwoorden. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website gebruiken we alleen om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Onze webhost SiteGround verzamelt metagegevens over het gebruik van de site en dat zijn geen persoonsgegevens. SiteGround heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. SiteGround is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Hier vind je het DPA (data processing agreement) van Siteground: https://www.siteground.com/viewtos/data_processing_agreement

Wij gebruiken Sparkpost voor onze transactionele e-mails. Sparkpost neemt alle passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en zal die niet voor eigen doeleinden gebruiken. Hier vind je het DPA (data processing agreement) van https://www.sparkpost.com/policies/dpa/

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken maken met elke derde aan wie de persoonsgegevens doorgegeven worden de nodige afspraken en sluiten met deze derden, indien nodig, een verwerkersovereenkomst. Wij kiezen alleen verwerkers die de nodige garanties bieden m.b.t. gegevensverwerking en -bescherming.

 

 1. Rechtsgrond voor de verwerking

Voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens baseren wij ons op jouw toestemming die je geeft bij het invullen van het contactformulier.

 

 1. Bewaartermijn

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zullen jouw persoonsgegevens bewaren gedurende een periode van maximum twee jaar.

Voor meer informatie hieromtrent kun je terecht bij de DPO’s, via de contactgegevens die we in dit document vermelden. De verwerkingsverantwoordelijken lichten elkaar hierover in.

 

 1. Jouw rechten als betrokkene

Op grond van de geldende Belgische en Europese regelgeving bescherming persoonsgegevens heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

Je kan jouw rechten steeds uitoefenen door een e-mail te versturen naar één van de DPO’s van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, via de contactgegevens die we in dit document vermelden. De desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke zal binnen één maand een antwoord formuleren.

In beginsel sturen wij – om misbruik te voorkomen – afschriften en kopieën van jouw gegevens alleen naar je bij ons al gekende e-mailadres. Als je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

 • Je hebt steeds het recht je toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan.
 • Je hebt het recht om van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. Zij zullen bij het beantwoorden van dit verzoek ook de details van de verwerking meegeven. Ze zullen je tevens een kopie verzenden van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
 • Je hebt het recht om van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken onverwijld rectificatie van jouw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Je kunt ook onvolledige persoonsgegevens laten vervolledigen. In sommige gevallen kun je jouw persoonsgegevens zelf corrigeren of aanvullen, door toegang tot bijvoorbeeld een applicatie.
 • Je hebt het recht om van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zonder onredelijke vertraging het wissen van de jouw persoonsgegevens te krijgen. Zij zijn verplicht de jou betreffende persoonsgegevens te wissen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, wanneer er niet langer een rechtsgrond is om je persoonsgegevens te verwerken, als je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de werking, wanneer je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn, wanneer de gegevens conform het Unierecht of het recht van de lidstaat gewist dienen te worden of als de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij.

 

Wanneer de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken de persoonsgegevens openbaar gemaakt zouden hebben en zij verplicht zijn de persoonsgegevens te wissen, nemen zij redelijke maatregelen om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat je hen hebt verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

Zij kunnen bepaalde persoonsgegevens niet wissen, nl. wanneer de verwerking nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting of uitoefening van een taak van algemeen belang, om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, m.o.o. archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Wanneer dat het geval is zul je hiervan na een vraag tot het wissen op de hoogte worden gebracht.

 • Wanneer je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, wanneer de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens, wanneer de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden maar jij ze nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer je bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking, heb je – in afwachting van eventuele gerechtvaardigde gronden die de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken aanvoeren of terwijl zij de juistheid van de gegevens nakijken – het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen.

In zo’n geval worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met jouw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

 • Je hebt het recht jouw persoonsgegevens, die jij zelf aan de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en je hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit kan wanneer de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent, of wanneer de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
 1. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij al verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je bij een bezoek aan de website daarvan op de hoogte.

De Data Protection Officers kun je zo bereiken