Prosperpolder Noord

Dit gebied is een belangrijk overstromingsgebied van de Schelde met verwachte ontwikkeling van belangrijke oppervlakten aan slik en schor.

Het slik- en schorgebied is een belangrijk overstromingsgebied van de Schelde met verwachte ontwikkeling van belangrijke oppervlakten aan slik en schor. Er zijn tijdelijk aangelegde broedeilanden voor vogels van ‘strand en plas’.

Prosperpolder Noord maakt deel uit van het Hedwige-Prosperproject. Door ontpoldering wordt Prosperpolder Noord een getijdengebied waar een belangrijke oppervlakte aan slik en schor wordt ontwikkeld. Daardoor zal dit gebied bijdragen aan het behalen van de natuurdoelen binnen Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijngebied. Tegelijkertijd zal dit gebied ook een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid tegen overstromingen.

Op Belgisch grondgebied (Prosperpolder Noord) zijn de werken al vergevorderd, met onder meer de aanleg van de zeewerende dijk ten zuiden van het ontpolderde gebied. De werken op Nederlands grondgebied (Hedwigepolder) zijn gestart in 2019. Tegen 2023 zou de Hedwige-Prosperpolder in werking moeten treden als getijdengebied. Op het ritme van eb en vloed zal de Schelde er slikken en schorren boetseren, een zeldzaam leefgebied voor onder andere vogels zoals de kluut. Bovendien zal het gebied de kracht van het getij temperen.

Er werd een nieuw pompstation gebouwd om de afwatering van de polders te verzekeren. De constructie is voorzien van een publiek toegankelijk uitkijkplatform bereikbaar via een trap.

Aan Zoetenberm kan je de infokeet bezoeken voor projectinfo en informatie over toegankelijkheid, werfbezoeken voor groepen.

hedwigeprosper.be

Waar

Hertog Prosperstraat
9130 Beveren