Ketenisse- schor en Scheldedijk

De Scheldedijk bij Ketenisse speelt, gezien zijn omvang, plantengroei en locatie, een belangrijke ecologische rol.

© Gemeente Beveren

Het oorspronkelijke Ketenisseschor werd destijds ingepolderd en opgehoogd met specie die vrijkwam bij de aanleg van de Liefkenshoektunnel.

Later werd deze opgespoten specie verwijderd tot net onder het gemiddeld hoogwaterpeil, met een zeer zwakke helling naar de Schelde toe. Zo ontstond een geknipte uitgangssituatie voor de ontwikkeling van ca. 30 ha nieuwe slikken en schorren, waar zich geulen, slikplaten, zilte riet- en zeebiesvegetaties ontwikkelen. Bij laag water zoeken hier kluut, tureluur en bergeend in de slikken hun kostje bij elkaar. Op de hogere schorren vinden vogels als bruine kiekendief, blauwborst en grauwe gans bij hoogwater een veilige plek.

Dit gebied werd hersteld als compensatie voor de directe vernieling van slik en schor bij de aanleg van de Noordzeecontainerterminal op de rechteroever van de Schelde. De Scheldedijk bij Ketenisse speelt, gezien zijn omvang, plantengroei en locatie, een belangrijke ecologische rol. De dijk wordt jaarlijks gemaaid, maar nooit over de volledige lengte. Zo vinden bedreigde vlindersoorten als koninginnenpage en bruin blauwtje in de ongemaaide stroken altijd wel frisgroene blaadjes van geschikte waardplanten om er hun eitjes op af te zetten.

Waar

Ketenislaan 4
9130 Beveren