Grote Geule

In deze oude kreek met brede rietkragen uit rietland, moeras en veen huizen zeldzame planten als veenpluis en kamvaren.

© Gemeente Beveren

Vanaf de 14de eeuw zetten verschillende vloedgolven de ingedijkte polder onder water. Met meer en hogere dijken trachtte het dorp Kieldrecht het hoofd boven water te houden.

De kreek ‘de Grote Geule’ (21 ha) is een restant van een voormalige vertakking van een belangrijke getijdengeul van het eens veel grotere ‘Verdronken Land van Saeftinge’. De Grote en de Kleine Weel herinneren aan de kolkgaten, waarlangs het water van de Schelde bij dijkdoorbraken met bruisend geweld het achterland blank zette.

De gids

Natuurpunt gids Grote Geule
Benjamin Vergauwen en Katrien Doggen

Vandaag is de Grote Geule een erkend natuurreservaat in beheer bij Natuurpunt. Deze oude kreek met brede rietkragen bestaat uit rietland, moeras en veen. Hierin huizen zeldzame planten als veenpluis en kamvaren. Op het water zijn heel wat eenden zoals slobeend, smient en pijlstaart van de partij. Bruine kiekendief en blauwborst zoeken eerder de moerassige stukken op. Steltlopers en ganzen vinden dan weer hun gading langs de oevers van de kreek en op de aanpalende weilanden.

Toegankelijkheid: De Grote Geule maakt deel uit van het Krekengebied van Noord-Oost Vlaanderen en ligt op het grondgebied van Kieldrecht en Meerdonk. In het gebied kan je niet vrij wandelen, maar je kan wel een wandeling aanvragen of er langs fietsen.

Waar


9130 Beveren