Disclaimer

Deze website wordt beheerd door de Havenland Partners, en in het bijzonder Maatschappij Linkerscheldeoever, Havencentrum en Port of Antwerp-Bruges.

Als je deze website gebruikt, betekent dit dat je onderstaande algemene voorwaarden hebt gelezen en dat je deze aanvaardt.

Doel van de website

Dit is de officiële website van Havenland. Deze website bundelt informatie over Havenland. De pagina’s en toepassingen die je raadpleegt op deze site hebben alleen een informatieve waarde. Het gebruik van de website en van de erop weergegeven informatie is op jouw eigen exclusieve verantwoordelijkheid. De beheerder en de Havenland Partners doen alle inspanningen om accurate informatie te verschaffen. Ondanks deze inspanningen zijn zij niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kunnen zij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuiste of onvolledige gegevens op deze website en de informatie erop vermeld. De partners van Havenland geven ook geen garantie over de websites waarnaar een link wordt gelegd. Deze hyperlinks worden alleen aangeboden ter informatie en voor jouw gebruiksgemak.

De partners van Havenland streven ernaar om op deze website informatie te plaatsen die zo volledig, juist en actueel mogelijk is. Als je toch fouten of verouderde informatie zou vinden of als je vragen zou hebben omtrent het gebruik van de website, kan je dit laten weten via info@havenland.be. We zullen zo snel mogelijk het nodige doen.

Privacy

Havenland geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) de werking van de website en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze site verzamelen. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Meer informatie over ons privacybeleid vind je hier.

Gebruik van de website

Bij het gebruik van de website, ben je ertoe verbonden

  • de website niet op een dergelijke manier te gebruiken opdat die wordt onderbroken, beschadigd of op enige andere manier wordt gehinderd of geblokkeerd.
  • de website en de erop vermelde informatie niet op een illegale manier te gebruiken.
  • de website niet te gebruiken voor het posten van ongepaste, illegale content, van welke aard dan ook.
  • de website niet te gebruiken voor het posten van advertenties of promoties, zonder voorafgaande toestemming van de partners van Havenland.
  • de website niet te gebruiken voor het verspreiden of posten van computervirussen.
  • geen inbreuk te plegen op de rechten van de Havenland Partners of van andere derden bij gebruik van deze website of de daarop vermelde informatie.

Elke inbreuk wordt als een misdrijf beschouwd en de beheerder zal niet nalaten de nodige stappen te zetten bij de bevoegde instanties.

Bij elke inbreuk op de rechten van de Havenland Partners of van derden, op welke wijze dan ook, verbind je je ertoe de Havenland Partners of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen als gevolg van die inbreuk.

Veiligheid

We nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om deze website te beschermen tegen en te vrijwaren van virussen, computercode die bewust foutief gebruikt wordt en andere kwaadwillige acties die jouw computersysteem zouden kunnen beschadigen. We spannen ons bovendien in om technische onderbrekingen zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat deze website volledig vrij is van onderbrekingen of andere technische problemen. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor (on)rechtstreekse schade aan jouw computersysteem, -programma’s, -apparatuur en data of verlies van data ontstaan door het gebruik van deze website of informatie die via deze website ter beschikking gesteld wordt, tenzij in geval van opzettelijke of grove fout.

Auteursrecht

Alle teksten, afbeeldingen, logo’s, beeldmerken, foto’s, grafieken, video’s,… die op deze website staan, zijn beschermd door het auteursrecht. Dit geldt eveneens voor de lay-out en de functionaliteit van deze website. Je kunt teksten, afbeeldingen, foto’s, grafieken, video’s hergebruiken voor privégebruik, mits bronvermelding. Dit betreft evenwel geen commercieel gebruik. Voor elke vorm van verspreiding heb je voorafgaandelijk schriftelijke toestemming nodig. Dit geldt expliciet ook voor het gebruik van het logo en beeldmerk van Havenland en van de Havenland Partners. Die toestemming kun je aanvragen via info@havenland.be.

Bij het miskennen van de intellectuele rechten of andere rechten van de beheerder, van Havenland Partners of van derden, op welke wijze dan ook, verbind je je ertoe de Havenland Partners of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen als gevolg van zulke inbreuk.

Toegankelijkheid

Wij proberen de toegankelijkheid van deze website voortdurend te verbeteren voor elke gebruiker. We hanteren hiervoor de principes die vastgelegd werden rond toegankelijk taalgebruik en ontwerp van websites.

Letters vergroten

Vind je het lettertype op deze website te klein om vlot te lezen? Dan kun je het eenvoudig vergroten via de ingebouwde functie van je internetbrowser.

Andere problemen?

Ondervind je op een of andere manier problemen met het lezen van deze website of een elektronisch document, dan mag je met ons contact opnemen via info@havenland.be. Als je ons de titel van het gewenste document bezorgt, zullen we het mogelijke doen om je een andere versie van het document te bezorgen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Bij geschillen over het gebruik van deze website en/of de erop vermelde informatie, is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de Antwerpse Rechtbanken bevoegd, als een minnelijke regeling niet mogelijk blijkt.