Cookiebeleid

Havenland hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Met dit cookiebeleid willen we jou informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer je onze website bezoekt, door middel van cookies en/of andere soortgelijk technologieën.

In het kort

Havenland verzamelt bepaalde gegevens van de gebruikers van de website, o.a. door cookies of Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals de voorkeuren van jou als bezoeker. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt.

De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft en heeft geen toegang tot andere informatie op jouw computer of mobiele apparaat. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller, en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website.

Als gebruiker kun je zelf bepalen hoe er met cookies moet omgegaan worden. Dat kan door je browser zo in te stellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Door het gebruik van de website van Havenland aanvaard je deze gegevensverzameling. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens en ze worden niet identificeerbaar bijgehouden.

De website van Havenland gebruikt cookies met een puur technische en statistische functionaliteit die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. We gebruiken geen cookies voor marketingdoeleinden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 1. Gegevensverwerkers

SiteGround: Hosting van de website

DPA (data processing agreement): https://www.siteground.com/viewtos/data_processing_agreement

 

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking

  • De verantwoordelijken voor deze verwerking zijn gezamenlijk:
 • Havenbedrijf Antwerpen-Brugge NV van publiek recht (HA), Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer BE 0248.399.380.
 • Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), Sint-Paulusplein 27, 9120 Kallo, ondernemingsnummer BE 0223 944 690.
 • Havencentrum (HC), Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer BE 0443 423 820.

 

Verder “de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken”

 

 • De Data Protection Officers van Havenbedrijf Antwerpen-Brugge kun je bereiken via dpo@portofantwerpbruges.com. De Data Protection Officer van MLSO is bereikbaar via privacy@mlso.be en de DPO van Havencentrum via informatieveiligheid@provincieantwerpen.be.
 • De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zullen alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies en iedere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.
 • De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zullen er verder op toezien dat persoonsgegevens verwerkt worden op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze, dat persoonsgegevens verzameld worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en dat deze niet op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt, dat de persoonsgegevens toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden, dat de persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd, dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor de genoemde doeleinden. (Zie algemene principes artikel 5 GDPR)
 • De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken garanderen dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of -opslag plaatsvindt zonder de nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Europese privacyregelgeving

 

 1. De betrokkenen

De betrokkenen, wiens persoonsgegevens verwerkt worden, zijn de bezoekers van deze Havenlandwebsite.

 

Jouw rechten als betrokkene

Je kan jouw rechten steeds uitoefenen door een e-mail te versturen (met bewijs van identiteit door een kopie van de voorkant van je identiteitskaart) naar één van de DPO’s. Die zal binnen één maand een antwoord formuleren. Sommige rechten kun je zelf uitoefenen d.m.v. instellingen.

 

 • Je hebt steeds het recht je toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan. Dit doe je door via de instellingen binnen het keuzemenu de technologieën uit te schakelen waarvoor je je toestemming wenst in te trekken. Wanneer je ervoor kiest geen toestemming te geven voor de functionele cookie die jouw toestemmingen onthoudt voor een volgend bezoek, dien je steeds opnieuw toestemming te geven voor de cookie wordt uitgevoerd.
 • Je hebt altijd het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de jou betreffende persoonsgegevens wanneer Havenland zich baseert op gerechtvaardigde belangen of het algemeen belang/openbaar gezag. Je geeft hierbij de specifieke redenen. Havenland zal vervolgens de verwerking staken tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van jou als betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Je hebt het recht om van Havenland uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jou betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens. Havenland zal bij het beantwoorden van dit verzoek ook de details van de verwerking meegeven en je een kopie verzenden van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
 • Je hebt het recht om van Havenland onverwijld rectificatie van jou betreffende onjuiste persoonsgegevens te krijgen. Je kan ook onvolledige persoonsgegevens laten vervolledigen. In sommige gevallen kan je jouw persoonsgegevens zelf corrigeren of aanvullen, door toegang tot bijvoorbeeld een applicatie.
 • Je hebt het recht zonder onredelijke vertraging op het wissen van jouw persoonsgegevens door Havenland. Havenland is verplicht de jou betreffende persoonsgegevens te wissen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, wanneer er niet langer een rechtsgrond is om je persoonsgegevens te verwerken, als je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de werking, wanneer je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn, wanneer de gegevens conform het Unierecht of het lidstatelijke recht gewist dienen te worden of als de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij.

 

Wanneer Havenland de persoonsgegevens openbaar gemaakt zou hebben en zij verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt zij redelijke maatregelen om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat je Havenland hebt verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

Havenland kan bepaalde persoonsgegevens niet wissen, nl. wanneer de verwerking nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting of uitoefening van een taak van algemeen belang, om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, m.o.o. archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Je zal hiervan na een vraag tot het wissen op de hoogte worden gebracht, wanneer dat het geval is.

 

Zie ook het artikel over hoe je cookies zelf kan wissen.

 • Wanneer je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, wanneer de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens, wanneer Havenland de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden maar jij ze nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer je bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking, heb je – in afwachting van eventuele gerechtvaardigde gronden die Havenland aanvoert of terwijl zij de juistheid van de gegevens nakijkt – het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen.

 

In zo’n geval worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met jouw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

 • Je hebt het recht de jou betreffende persoonsgegevens, die jij zelf aan Havenland hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en je hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit kan wanneer de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent, of wanneer de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
 • Je hebt tenslotte ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 1. Wetgeving

Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel GDPR) en de nationale wetgeving ter uitvoering van deze Verordening. Wij zullen ook Richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (e-privacy richtlijn), zoals omgezet in het Belgische recht.

 

 1. Welke technologieën worden er gebruikt en voor welke doeleinden?

Door middel van instellingen kan je zelf bepalen welke types cookies of technologieën je wil aan- of uitschakelen. Alleen de noodzakelijke cookies kan je niet uitschakelen, omdat deze essentieel zijn voor de goede werking van de website. Je kan ook steeds je toestemming intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die je vóór de intrekking reeds gaf. Dit doe je door via de instellingen binnen het keuzemenu de technologieën uit te schakelen waarvoor je je toestemming wenst in te trekken.

Wanneer je ervoor kiest geen toestemming te geven voor de functionele cookie die jouw toestemmingen onthoudt voor een volgend bezoek, dien je steeds opnieuw toestemming te geven alvorens de cookie wordt uitgevoerd.

Cookies en scripts op de website zijn tekstbestanden die door een pagina van de website op jouw eindapparatuur worden geplaatst, van waaruit bepaalde informatie kan worden uitgelezen, zoals bijvoorbeeld jouw voorkeuren. Een cookie bevat een unieke code die toelaat om je browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website of bij latere, herhaalde bezoeken.

 

 • Noodzakelijke cookies zijn onmisbaar voor het bezoek van de website en voor gebruik bepaalde onderdelen van de website (bv. navigatie of invullen formulieren).
 • Functionele cookies vergemakkelijken het functioneren van de website en maken het aangenamer het voor de bezoeker. Ze zorgen voor een meer gepersonaliseerd surfervaring, bijvoorbeeld door het onthouden van voorkeuren.
 • Analytische cookies verzamelen informatie over het gebruik van de website door de bezoeker om op die manier de inhoud van de website te verbeteren en meer aan te passen aan de wensen van de bezoeker.

 

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft; hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op jouw computer of jouw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van je browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen jou als bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen je om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons alleen de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Je kan zelf ook je browser zo instellen dat je bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Je kan ook altijd de al geïnstalleerde cookies verwijderen van je apparaat. Hoe je dit doet, kan je hier vinden voor de meest voorkomende browsers:

 

 1. Socialemediacookies

Socialemediacookies worden gebruikt om de integratie van sociaalnetwerksites op onze website mogelijk te maken. Onze pagina’s kunnen ingebedde elementen van derde partijen bevatten. Dat kan gaan om inhoud die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via onze website wordt getoond. Verder kun je onze webinhoud door knoppen via sociaalnetwerksites delen. Voorbeelden van die sociale media zijn Facebook en Twitter. Die derden kunnen via onze website cookies plaatsen om gegevens te verzamelen. Wijzelf hebben geen invloed op wat die sociale media met hun cookies doen. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen we je dan ook graag naar de verklaringen die de derden hierover op hun eigen websites geven. Let wel op dat die verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

 1. Cookies van derde partijen en duurtijd

De website van Havenland gebruikt cookies van WordPress en van Google.

 • De cookies van WordPress worden gebruikt door het privacybeleid zodat we je niet bij elk bezoek aan de website moeten vragen om cookies te accepteren en om ervoor te zorgen dat er cookies kunnen worden gebruikt.
 • Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en een inzicht te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

WordPress

wp-settings-time-1

Deze WordPress cookie wordt gebruikt om de interface van de website aan te passen voor de WordPress-administrators. Deze cookie is alleen van toepassing voor de administrator-gebruikers in de CMS-database van de website.

Duur: 1 jaar

 

wp-settings-1

Deze WordPress cookie wordt gebruikt om de interface en werking van de website aan te passen voor de WordPress-administrators. Deze cookie is alleen van toepassing voor de administrator-gebruikers in de CMS-database van de website.

Duur: 1 jaar

 

WordPress_clef_session

Deze WordPress cookie is nodig om de administrator beheerszone te kunnen gebruiken.

Duur: 1 jaar

 

_wordpress_cleff_state

Deze WordPress cookie is nodig om de administrator beheerszone te kunnen gebruiken.

Duur: 1 jaar

 

cn_cookies_accepted

Deze cookie wordt gebruikt door het privacybeleid als herinnering om de gebruiker niet nogmaals te vragen om cookies te accepteren.

Duur: 1 maand

 

_wordpress_test_cookie

Deze WordPress cookie zorgt ervoor dat er cookies op de website kunnen worden gebruikt.

Duur: per sessie

 

Google Analytics 

_gat

Deze cookie houdt geen user-informatie bij, het stelt onze website in staat het aantal requests te limiteren op doubleclick.net.

Duur: per sessie

 

_gid

Deze third party cookie wordt gebruikt door Google Universal Analytics om het aantal paginabezoeken bij te houden.

Duur: 24 uur

 

_ga

Deze third party cookie wordt gebruikt door Google Universal Analytics om een generalistisch beeld te vormen van het aantal paginabezoeken, unieke bezoekers, sessies en campagne data. Er wordt gebruik gemaakt van een random gegenereerde ID.

Duur: 2 jaar

 

_utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmv, _utmz

Deze third party cookies worden gebruikt door Google Analytics om nieuwe bezoeken of sessions te bepalen. Deze cookie wordt aangemaakt wanneer de JavaScript library uitgevoerd wordt.

Duur: per sessie tot 2 jaar

 

De Data Protection Officers kun je zo bereiken

 

Datum laatste aanpassing 25 maart 2024