Schor Ouden Doel

Samen met het verdronken land van Saeftinghe vormt het Schor Ouden Doel het grootste brakwaterschor van West-Europa (3000ha). Het brakwaterschor is het buitendijks gebied tot aan de Schelde, dat onder invloed van getijdenwerking staat en zowel door zout water vanuit de Noordzee als door zoet water vanuit de Schelde overspoeld wordt.

Het gebied vormt een modderig vogelparadijs en herbergt een zeldzame en typische zoutminnende flora. Qua rietvogels komen hier blauwborst, rietgors, baardmannetje, kleine karekiet, bosrietzanger, rietzanger. Verder ook steltlopers als tureluur, scholekster en kievit. Vermeldenswaard zijn ook waterral en bruine kiekendief.

Toegankelijkheid:

De schorren zelf zijn niet toegankelijk zonder begeleiding. Je kan ze wel bekijken vanop de dijk. Op de Eco-fietsroute lus 1 kan je de Schorren van Oude Doel zien tussen fietsknooppunt 14 en 15.

Boek een afspraak bij Kristiaan Peeters: peeters.heyrman@scarlet.be

meer in havenland

NOG MEER OP WANDEL