0708 Putten West en Zoetwaterkreek

In dit 70 hectare grote gebied, grenzend aan Putten weiden, werd de polderbodem afgegraven zodat de grondwatertafel dichter bij het maaiveld komt. Zo ontstonden er natte weilanden, de bakermat voor een nieuw weidevogelgebied met daaraan verbonden een zoetwaterkreek. Verschillende weidevogels als tureluur en grutto vinden hier in het voorjaar een geschikt broedgebied. In de winter maken vooral doortrekkende en overwinterende steltlopers, eenden en ganzen van dit gebied gebruik om er te rusten en voedsel te zoeken.

Beide gebieden gelden als natuurcompensaties voor de natuurwaarden die bij de aanleg van het Deurganckdok verloren gegaan zijn.

Toegankelijkheid: Enkel te observeren via de Oud Arenberg en de Middenstraat. Geen geleide wandelingen of begeleiding van groepen.

 Adres: Oud- Arenberg, 9130 Beveren (Kieldrecht)
meer in havenland

ook een bezoekje waard