0904 Hedwige-Prosperpolder

Het getij krijgt opnieuw vrij spel in de HedwigeProsperpolder (ca. 465 ha). De Schelde zal weer dagelijks over de polder spoelen en slikken en schorren zullen het landschap vorm geven. Het wordt een uitbreiding van het Verdronken land van Saeftinghe. Deze ingrijpende werken gebeuren in het kader van het geactualiseerd Sigmaplan en de Ontwikkelingsschets 2010. De realisatie zal een aantal jaren duren en gefaseerd verlopen. Ongeveer 170 ha ligt op Vlaams grondgebied. Om de realisatie mogelijk te maken is het noodzakelijk dat in elk land de geëigende procedures worden doorlopen. Het Scheldeverdrag tussen Vlaanderen en Nederland vormt het kader voor de afstemming hierover.

Aan de uitvoering van het project HedwigeProsperpolder ging uitgebreid studiewerk vooraf. Verschillende mogelijkheden en alternatieven werden bestudeerd, om uiteindelijk te komen tot een zorgvuldig afgewogen beslissing. Er wordt de nodige aandacht besteed aan flankerende maatregelen voor de landbouwers, de mogelijkheden voor recreatief medegebruik, de landschappelijke inpassing en de relatie met de omliggende gehuchten Ouden Doel en Prosper.

Meer informatie: www.hedwigeprosper.be

 Adres: Zoetenberm 6a, Beveren
meer in havenland

ook een bezoekje waard