Category: natuur beleven (Page 1 of 2)

Hobokense Polder

De Hobokense Polder

Dit laaste stuk natuur aan de Zuidkant van het stadscentrum van Antwerpen kun je terugvinden tussen de Schelde, de dicht bevolkte woonkernen en Antwerpen en industrie. De Hobokense Polder wordt beheerd door natuurpunt Hobokense Polder vzw, volgens een beheerovereenkomst met de Stad Antwerpen en gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

De Hobokense Polder heeft zijn naam te danken aan het vroegere poldergebied dat zich hier langs de oever van de Schelde uitstrekte, maar dankzij ophogingen is dit vroegere gebied verdwenen en kwam er een nieuwe prachtige polder voor in de plaats gekomen.

 Adres: Schroeilaan, 2660 Hoboken

meer in havenland

ook een bezoekje waard


0507 Ketenisseschor en De Ecologisch Beheerde Scheldedijk

0507 Ketenisseschor en de ecologisch beheerde Scheldedijk

Het oorspronkelijke Ketenisseschoor werd destijds ingepolderd en opgehoogd met specie die vrijkwam bij de aanleg van de Liefkenshoektunnel. Later werd deze opgespoten specie verwijderd tot net onder het gemiddeld hoogwaterpeil, met een zeer zwakke helling naar de Schelde toe. Zo ontstond een geknipte uitgangssituatie voor de ontwikkeling van ca. 30 ha nieuwe slikken en schorren, waar zich geulen, slikplaten, zilte riet- en zeebiesvegetaties ontwikkelen. Bij laag water zoeken hier kluut, tureluur en bergeend in de slikken hun kostje bij elkaar. Op de hogere schorren vinden vogels als bruine kiekendief, blauwborst en grauwe gans bij hoogwater een veilige plek.

Dit gebied werd hersteld als compensatie voor de directe vernieling van slik en schor bij de aanleg van de Noordzeecontainerterminal op de rechteroever van de Schelde. De Scheldedijk bij Ketenisse speelt, gezien zijn omvang, plantengroei en locatie, een belangrijke ecologische rol. De dijk wordt jaarlijks gemaaid, maar nooit over de volledige lengte. Zo vinden bedreigde vlindersoorten als koninginnenpage en bruin blauwtje in de ongemaaide stroken altijd wel frisgroene blaadjes van geschikte waardplanten om er hun eitjes op af te zetten.

 Adres:  Aan de rivierzijde van de Schelde te Kallo, midden in het industriegebied. Grenst in het noorden aan het Fort Liefkenshoek en in het zuiden aan de ingang van het Waaslandkanaal.
meer in havenland

ook een bezoekje waard


0509 Verrebroekse Plassen

0509 Verrebroekse Plassen

De Verrebroekse Plassen (80 ha) zijn gelegen aan het uiteinde van het nog onvoltooide Verrebroekdok. Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit brakke plassen die het hele jaar door gevuld zijn met water en een vrij hoog zoutgehalte hebben. In het oostelijk deel komt een grote vlakte met riet en water voor. Door zijn uitgestrektheid en zijn verscheidenheid aan verschillende natte biotopen vormen de Verrebroekse Plassen een bijzonder aantrekkelijk natuurgebied, zowel voor broedende als voor doortrekkende en overwinterende (water)vogels. Verschillende eenden zoals tafeleend en smient brengen er steevast de winter door. In het broedseizoen zoeken onder meer zwartkopmeeuw, geoorde fuut, roerdomp en lepelaar het gebied op.

De Verrebroekse Plassen gelden als een tijdelijke - gezien het de bedoeling is om het Verrebroekdok af te werken en in gebruik te nemen - compensatie voor het verlies aan rustige waterplassen in de haven.

 Adres: Kapelstraat n, 9120 Beveren
meer in havenland

ook een bezoekje waard


0707 Putten Weiden

0707 Putten Weiden

Putten weiden (52 ha) bestaat uit natte weilanden, waar her en der water met een behoorlijk hoog zoutgehalte uit de bodem opgestuwd wordt (kwel). Door de aanwezigheid van oude kreekrestanten waarin veenvorming plaatsvond, ontstond door turfwinning in de Middeleeuwen een netwerk van grachten en greppels. Dit uitgesproken microreliëf is heel goed zichtbaar in de centraal gelegen oude weilanden. Door deze combinatie van zoute kwel, de bodem met veen en het microreliëf ontwikkelden zich hier bijzonder zeldzame zilte graslanden.

Putten weiden herbergt maar liefst meer dan 200 verschillende plantensoorten waarvan 35 zeldzame, zoals de zilte greppelrus, schorrenzoutgras, en blauw kweldergras. In het voorjaar broeden er tal van vogels zoals kluut en tureluur. In de winter bevolken vooral smienten, kolgans en grauwe gans dit gebied.

 Adres: Oud- Arenberg, 9130 Beveren (Kieldrecht)
meer in havenland

ook een bezoekje waard


0904 Hedwige-Prosperpolder

0904 Hedwige-Prosperpolder

Het getij krijgt opnieuw vrij spel in de HedwigeProsperpolder (ca. 465 ha). De Schelde zal weer dagelijks over de polder spoelen en slikken en schorren zullen het landschap vorm geven. Het wordt een uitbreiding van het Verdronken land van Saeftinghe. Deze ingrijpende werken gebeuren in het kader van het geactualiseerd Sigmaplan en de Ontwikkelingsschets 2010. De realisatie zal een aantal jaren duren en gefaseerd verlopen. Ongeveer 170 ha ligt op Vlaams grondgebied. Om de realisatie mogelijk te maken is het noodzakelijk dat in elk land de geëigende procedures worden doorlopen. Het Scheldeverdrag tussen Vlaanderen en Nederland vormt het kader voor de afstemming hierover.

Aan de uitvoering van het project HedwigeProsperpolder ging uitgebreid studiewerk vooraf. Verschillende mogelijkheden en alternatieven werden bestudeerd, om uiteindelijk te komen tot een zorgvuldig afgewogen beslissing. Er wordt de nodige aandacht besteed aan flankerende maatregelen voor de landbouwers, de mogelijkheden voor recreatief medegebruik, de landschappelijke inpassing en de relatie met de omliggende gehuchten Ouden Doel en Prosper.

Meer informatie: www.hedwigeprosper.be

 Adres: Zoetenberm 6a, Beveren
meer in havenland

ook een bezoekje waard


Grote Geule (Grote- en Kleine Weel)

Grote Geule (Grote- en Kleine Weel)

Vanaf de 14de eeuw zetten verschillende vloedgolven de ingedijkte polder onder water. Met meer en hogere dijken trachtte het dorp Kieldrecht het hoofd boven water te houden. De kreek ‘de Grote Geule’ (21 ha) is een restant van een voormalige vertakking van een belangrijke getijdengeul van het eens veel grotere ‘Verdronken Land van Saeftinge’. De Grote en de Kleine Weel herinneren aan de kolkgaten, waarlangs het water van de Schelde bij dijkdoorbraken met bruisend geweld het achterland blank zette.

Vandaag is de Grote Geule een erkend natuurreservaat in beheer bij Natuurpunt. Deze oude kreek met brede rietkragen bestaat uit rietland, moeras en veen. Hierin huizen zeldzame planten als veenpluis en kamvaren. Op het water zijn heel wat eenden zoals slobeend, smient en pijlstaart van de partij. Bruine kiekendief en blauwborst zoeken eerder de moerassige stukken op. Steltlopers en ganzen vinden dan weer hun gading langs de oevers van de kreek en op de aanpalende weilanden.

Toegankelijkheid:

De Grote Geule maakt deel uit van het Krekengebied van Noord-Oost Vlaanderen en ligt op het grondgebied van Kieldrecht en Meerdonk. In het gebied kan je niet vrij wandelen, maar je kan wel een wandeling aanvragen of er langs fietsen.

 Adres: Kreek, Kieldrecht
meer in havenland

ook een bezoekje waard


0503 De Melkader & Lisdodde

0503 De Melkader en Lisdodde

De Melkader is een gekanaliseerd kreekrestant, een stille getuige van een oude zeearm van de Schelde die, door de kracht van het getij tot diep in de schorren en later de ontgonnen polders drong. Het deed dienst als afwateringskanaal voor de polders en als waterweg om turf en later suikerbieten te verschepen. Langsheen de Melkader kan je in een fraai decor wandelen of fietsen. Van op een aantal hengelsteigers kan je rustig een lijntje uitslaan.

Aan de Melkader grenst de Lisdodde, een waardevol natuurgebiedje (10 ha). Dit gevarieerd stukje natuur bestaat uit partijen riet, plassen met lisdodde, graslanden en wilgenbosjes. In de rietkragen en langs de waterkant leven rietvogels zoals kleine karekiet en rietgors. Verder krijgt de Lisdodde het bezoek van 17 verschillende soorten libellen, waaronder heidelibellen, pantserjuffer, glazenmaker en de grote keizerlibel. Recent is het natuurgebied ingericht met goed toegankelijke wandelpaden.

Knuppelpaden loodsen je door de drassige delen. In de hoogstamboomgaard met streekeigen fruitsoorten kan je letterlijk komen proeven van de natuur.

 Adres: Fabriekstraat 28, 9120 Kallo (Beveren)
meer in havenland

ook een bezoekje waard


0302 Vlakte van Zwijndrecht

0302 Vlakte van Zwijndrecht

De Vlakte van Zwijndrecht (57 ha) is een opgespoten terrein met een gevarieerd landschap: zandige gronden, zompige moerassen en ondiepe plassen. Dit gebied valt bijzonder in de smaak van strand- en koloniebroeders als kluut, visdief en kleine plevier. Ook zangvogels zoals blauwborst en veldleeuwerik zoeken graag dit gebied op om er hun jongen groot te brengen. Bovendien is dit zandige terrein met zijn ondiepe poelen een uitgesproken biotoop voor de beschermde rugstreeppad.

Ruige stukken gras, bosjes en struwelen dreigden echter deze zandige gronden en ondiepe poelen te overwoekeren. Konikpaarden helpen een handje mee om het terrein open te houden. Dit doen ze door te knabbelen aan kiemende bomen. De Vlakte van Zwijndrecht geldt als compensatie voor de natuurwaarden die bij de aanleg van het Deurganckdok verloren gegaan zijn.

 Adres: Scheldedijk, Zwijndrecht
meer in havenland

ook een bezoekje waard


0905 Paardenschor en Schor Ouden Doel

0905 Paardenschor en Schor Ouden Doel

Het Paardenschor werd in het begin van de jaren ’80 met zand opgehoogd. Een deel van dit schor (14 ha) werd in 2004 opnieuw afgegraven tot zijn oorspronkelijke niveau. In een eerste fase overstroomt dit afgegraven gebied twee maal per dag bij vloed. In deze modderige slikken krioelen miljoenen wormen en kreeftjes, waar tal van watervogels tuk op zijn. Bij laag water zoeken talloze steltlopers zoals kluut, wulp, bonte strandloper en scholekster hun voedsel in het vrijgekomen slik. Met de tijd zal dit gebied door opslibbing steeds hoger komen te liggen en enkel nog bij springtij, twee maal per maand, overspoelen.

Op deze schorren verschijnen dan planten als zeekraal, zeeaster, Engels slijkgras en riet, die bestand zijn tegen dit regelmatig ‘snuifje’ zout van het brakke water van de Schelde. Af en toe krijgt het Paardenschor zelfs bezoek van de gewone zeehond. Dit herstel van het Paardenschor geldt, samen met de Brakke Kreek (zie verder), als een compensatie voor het verdwijnen van slik en schor bij de aanleg van het Deurganckdok.

Aansluitend op Paardenschor bevindt zich Schor Ouden Doel. Een 51 hectare groot natuurreservaat dat aan de grens met Nederland aansluit op het Verdronken land van Saeftinghe. Dit zeldzame brakwaterschor wordt beheerd door Natuurpunt. Het is een ideaal leefgebied voor bruine kiekendief, baardmannetje en grauwe gans. Om verruiging van het riet tegen te gaan, begrazen runderen van plaatselijke landbouwers van mei tot november bepaalde delen van het schor. Door dit oud landbouwgebruik opnieuw toe te passen, krijgen typische plantensoorten een kans en ontstaat een geschikte broedbiotoop voor scholekster, kievit en tureluur. Vanop de Scheldedijk heb je een fraai uitzicht over het schor.

Toegankelijkheid: Mooi zichtbaar/te observeren vanop de Scheldedijk. In het gebied enkel geleide wandelingen voor groepen in Schor Ouden Doel via www.natuurpuntwal.be

 Adres: Zoetenberm , 9130 Beveren
meer in havenland

ook een bezoekje waard


0906 Prosperpolder Noord

0906 Prosperpolder Noord

Het slik en schorgebied is een belangrijk overstromingsgebied van de Schelde met verwachte ontwikkeling van belangrijke oppervlakten aan slik en schor. Er zijn tijdelijk aangelegde broedeilanden voor vogels van ‘strand en plas’.

Toegankelijkheid: Niet vrij toegankelijk wegens de aanlegwerken. Na de realisatie van het aanpalende gebied Hedwigepolder, zal het gebied toegankelijk zijn, ook voor rolstoelgebruikers,  op de nieuw aangelegde sigmadijken.

Infokeet aan Zoetenberm voor projectinfo en informatie over toegankelijkheid, werfbezoeken voor groepen. www.hedwigeprosper.be

 Adres: Zoetenberm , 9130 Beveren
meer in havenland

ook een bezoekje waard


Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén